رشته‌ها

رشته‌ها در پایتون میان علامت نقل قول تکی یا دوتایی قرار می‌گیرند.
شما می‌توانید یک رشته را با تابع print چاپ کنید.

# Input
# You can use double or single quotes:
print("Hello")
print('Hello')

# Output
Hello
Hello

اختصاص دادن رشته به متغیر

اختصاص رشته به متغیر از سمت چپ با نام متغیر و به دنبال آن یک علامت برابر و رشته انجام می‌شود.

# Input
a = "Hello"
print(a)

# Output
Hello

رشته‌های چند خطی

با استفاده از سه علامت نقل قول تکی یا دوتایی می‌توانید رشته‌های چند خطی را به متغیر اختصاص دهید.

# Input
a = """Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua."""
print(a)

# Output
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua.

رشته‌ها آرایه هستند

مانند بسیاری از زبان‌های برنامه نویسی محبوب دیگر، رشته‌ها در پایتون آرایه ای از بایت‌ها هستند که کاراکترهای یونیکد را نشان می‌دهند.
با این حال پایتون نوع داده کاراکتر ندارد و یک کاراکتر، رشته‌ای با طول یک است.
برای دسترسی به موقعیت‌های رشته می‌توان از براکت‌های مربعی استفاده کرد.
در مثال زیر کاراکتری که در موقعیت یک قرار دارد را دریافت می‌کنید. (دقت داشته باشید که اولین کاراکتر در موقعیت صفر قرار می‌گیرد.)

# Input
a = "Hello, World!"
print(a[1])

# Output
e

برش رشته

با استفاده از این قابلیت می‌توانید محدوده‌ای از کاراکترها را برگردانید.
برای برگرداندن بخشی از رشته باید اندیس شروع و اندیس پایان را مشخص کنید.
در مثال زیر کاراکترهای رشته را از موقعیت ۲ تا ۵ دریافت می‌کنید. (دقت داشته باشید که موقعیت ۵ را شامل نمی‌شود.)

# Input
b = "Hello, World!"
print(b[2:5])

# Output
llo

اندیس منفی (Negative Indexing)

برای شروع برش از انتهای رشته از شاخص‌های منفی استفاده کنید.
در مثال زیر کاراکترهای موقعیت ۵ تا ۲ را دریافت می‌کنید که شمارش آن از انتهای رشته شروع شده است. (دقت داشته باشید در شمارش از انتهای رشته، کاراکتر اول در موقعیت یک قرار می‌گیرد.)

# Input
b = "Hello, World!"
print(b[-5:-2])

# Output
orl

طول رشته

برای به دست آوردن طول رشته از تابع len استفاده کنید.
در مثال زیر تابع len طول یک رشته را برمی‌گرداند.

# Input
a = "Hello, World!"
print(len(a))

# Output
13

بررسی رشته

برای بررسی اینکه آیا یک عبارت یا کاراکتر خاص در یک رشته وجود دارد می‌توانیم از کلمات کلیدی in یا not in استفاده کنیم.
مثال زیر بررسی می‌کند که آیا عبارت ain در متن زیر وجود دارد؟

# Input
txt = "The rain in Spain stays mainly in the plain"
x = "ain" in txt
print(x) 

# Output
True

مثال زیر بررسی می‌کند که آیا عبارت ain در متن زیر وجود ندارد؟

# Input
txt = "The rain in Spain stays mainly in the plain"
x = "ain" not in txt
print(x) 
 
# Output
False

ترکیب کردن رشته‌ها

برای جمع کردن یا ترکیب دو رشته می‌توانید از عملگر + استفاده کنید.
مثال زیر متغیر a را با متغیر b در متغیر c ادغام می‌کند.

# Input
a = "Hello"
b = "World"
c = a + b
print(c) 
 
# Output
HelloWorld

مثال زیر یک فاصله بین متغیرهای a و b اضافه می‌کند.

# Input
a = "Hello"
b = "World"
c = a + " " + b
print(c) 
 
# Output
Hello World

فرمت string

همان‌طور که در نوشته‌ی متغیرها در پایتون آموخته‌ایم، ما نمی‌توانیم رشته و اعدادی مانند مثال زیر را ترکیب کنیم.

# Input
age = 36
txt = "My name is John, I am " + age
print(txt)
 
# Output
Traceback (most recent call last):
 File "demo_string_format_error.py", line 2, in <module>
  txt = "My name is John, I am " + age
TypeError: must be str, not int

اما می‌توانیم رشته‌ها و اعداد را با متد format ترکیب کنیم.
متد format آرگومان‌های تعریف شده را می‌گیرد و آن‌ها را پس از قالب‌بندی در محل‌های نگهداری در رشته قرار ‌می‌دهد.
مثال زیر برای وارد کردن عدد در رشته‌ از متد format استفاده می‌کند.

# Input
age = 36
txt = "My name is John, and I am {}"
print(txt.format(age))
 
# Output
My name is John, and I am 36

متد format به تعداد نامحدود آرگومان می‌گیرد و در محل‌های نگهداری مربوطه قرار می‌دهد.

# Input
quantity = 3
itemno = 567
price = 49.95
myorder = "I want {} pieces of item {} for {} dollars."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))
 
# Output
I want 3 pieces of item 567 for 49.95 dollars.

می‌توانید از شاخص‌های عددی {0} استفاده کنید تا مطمئن شوید آرگومان‌ها در محل‌های نگهداری صحیح قرار می‌گیرند.

# Input
quantity = 3
itemno = 567
price = 49.95
myorder = "I want to pay {2} dollars for {0} pieces of item {1}."
print(myorder.format(quantity, itemno, price))
 
# Output
I want to pay 49.95 dollars for 3 pieces of item 567

کاراکترهای Escape

برای درج کاراکترهای غیرقانونی در یک رشته از کاراکتر Escape استفاده کنید.
نمونه‌ای از یک کاراکتر غیرقانونی، نقل قول دوتایی در داخل یک رشته است که با علامت نقل قول دوتایی احاطه شده است.

# Input
txt = "We are the so-called "Vikings" from the north."
# You will get an error if you use double quotes inside a string that are surrounded by double quotes:
 
# Output
 File "demo_string_escape_error.py", line 1
  txt = "We are the so-called "Vikings" from the north."
                    ^
SyntaxError: invalid syntax

برای رفع این مشکل از کاراکتر Escape “\ استفاده کنید.

# Input
txt = "We are the so-called \"Vikings\" from the north."
print(txt) 

# Output
We are the so-called "Vikings" from the north.

برای مطالعه بیشتر به نوشته‌ی کاراکترهای Escape در پایتون مراجعه کنید.

منابع
w3schools.com – Python Strings
Photo by Hasan Albari from Pexels

نظر دهید