از عملگرها برای انجام عملیات بر روی متغیرها و مقدارها استفاده می‌شود.
در پایتون عملگرها به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
عملگرهای حسابی – Arithmetic operators
عملگرهای انتسابی – Assignment operators
عملگرهای مقایسه‌ای – Comparison operators
عملگرهای منطقی – Logical operators
عملگر‌های شناسایی – Identity operators
عملگر‌های عضویت – Membership operators
عملگر‌های بیتی – Bitwise operators

عملگرهای حسابی

از عملگرهای حسابی با مقدارهای عددی برای انجام محاسبات ریاضی استفاده می‌شود.

عملگر +

مثال زیر مقدار متغیر x با مقدار متغیر y را جمع می‌کند.

# Input
x = 5
y = 3
print(x + y)

# Output
8

عملگر –

مثال زیر مقدار متغیر y از مقدار متغیر x را کسر می‌کند.

# Input
x = 5
y = 3
print(x - y)

# Output
2

عملگر *

مثال زیر مقدار متغیر x در مقدار متغیر y را ضرب می‌کند.

# Input
x = 5
y = 3
print(x * y)

# Output
15

عملگر /

مثال زیر مقدار متغیر x بر مقدار متغیر y را تقسیم می‌کند.

# Input
x = 12
y = 3
print(x / y)

# Output
4

عملگر %

مثال زیر مقدار متغیر x بر مقدار متغیر y را تقسیم می‌کند و باقیمانده را برمی‌گرداند.

# Input
x = 5
y = 2
print(x % y)

# Output
1

عملگر **

مثال زیر مقدار متغیر x را به توان مقدار متغیر y می‌رساند.

# Input
x = 2
y = 5
print(x ** y) # same as 2*2*2*2*2

# Output
32

عملگر //

مثال زیر مقدار متغیر x بر مقدار متغیر y را تقسیم کرده و نتیجه را به سمت پایین گرد می‌کند.

# Input
x = 15
y = 2
print(x // y)
# the floor division // rounds the result down to the nearest whole number

# Output
7

عملگرهای انتسابی

برای انتساب مقدارها به متغیرها استفاده می‌شود.

عملگر =

مثال زیر مقدار ۵ را به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
print(x)

# Output
5

عملگر =+

مثال زیر مقدار ۳ را با مقدار متغیر x جمع می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x += 3
print(x)

# Output
8

عملگر =-

مثال زیر مقدار ۳ را از مقدار متغیر x کسر می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x -= 3
print(x)

# Output
2

عملگر =*

مثال زیر مقدار ۳ را در مقدار متغیر x ضرب می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x *= 3
print(x)

# Output
15

عملگر =/

مثال زیر مقدار ۳ را بر مقدار متغیر x تقسیم می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x /= 3
print(x)

# Output
1.6666666666666667

عملگر =%

مثال زیر مقدار ۳ را بر مقدار متغیر x تقسیم می‌کند و باقیمانده را به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x %= 3
print(x)

# Output
2

عملگر =//

مثال زیر مقدار ۳ را بر مقدار متغیر x تقسیم کرده و نتیجه را به سمت پایین گرد می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x //= 3
print(x)

# Output
1

عملگر =**

مثال زیر مقدار ۳ را به توان مقدار متغیر x می‌رساند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x **= 3
print(x)

# Output
125

عملگر =&

مثال زیر مقدار ۳ را با مقدار متغیر AND x می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x &= 3
print(x)

# Output
1

عملگر =|

مثال زیر مقدار ۳ را با مقدار متغیر OR x می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x |= 3
print(x)

# Output
7

عملگر =^

مثال زیر مقدار ۳ را با مقدار متغیر XOR x می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x ^= 3
print(x)

# Output
6

عملگر =<<

مثال زیر مقدار متغیر x را ۳ بیت به راست Shift می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x >>= 3
print(x)

# Output
0

عملگر =>>

مثال زیر مقدار متغیر x را ۳ بیت به چپ Shift می‌کند و به متغیر x اختصاص می‌دهد.

# Input
x = 5
x <<= 3
print(x)

# Output
40

عملگرهای مقایسه‌ای

برای مقایسه دو مقدار از عملگرهای مقایسه‌ای استفاده می‌شود.

عملگر ==

مثال زیر مقایسه می‌کند که آیا مقدار متغیر x با مقدار متغیر y برابر است.

# Inuput
x = 5
y = 3
print(x == y)
# returns False because 5 is not equal to 3

# Output
False

عملگر =!

مثال زیر مقایسه می‌کند که آیا مقدار متغیر x با مقدار متغیر y نابرابر است.

# Inuput
x = 5
y = 3
print(x != y)
# returns True because 5 is not equal to 3

# Output
True

عملگر <

مثال زیر مقایسه می‌کند که آیا مقدار متغیر x بزرگ‌تر از مقدار متغیر y است.

# Inuput
x = 5
y = 3
print(x > y)
# returns True because 5 is greater than 3

# Output
True

عملگر >

مثال زیر مقایسه می‌کند که آیا مقدار متغیر x کوچکتر از مقدار متغیر y است.

# Inuput
x = 5
y = 3
print(x < y)
# returns False because 5 is not less than 3

# Output
False

عملگر =<

مثال زیر مقایسه می‌کند که آیا مقدار متغیر x بزرگ‌تر یا مساوی مقدار متغیر y است.

# Inuput
x = 5
y = 3
print(x >= y)
# returns True because five is greater, or equal, to 3

# Output
True

عملگر =>

مثال زیر مقایسه می‌کند که آیا مقدار متغیر x کوچک‌تر یا مساوی مقدار متغیر y است.

# Inuput
x = 5
y = 3
print(x <= y)
# returns False because 5 is neither less than or equal to 3

# Output
False

عملگرهای منطقی

برای ترکیب جملات شرطی از عملگرهای منطقی استفاده می‌شود.

عملگر AND

مثال زیرTrue برمی‌گرداند زیرا هر دو عبارت True است.

# Inuput
x = 5
print(x > 3 and x < 10)
# returns True because 5 is greater than 3 AND 5 is less than 10

# Output
True

عملگر OR

مثال زیر True برمی‌گرداند زیرا یکی از دو عبارت Ture است.

# Inuput
x = 5
print(x > 3 or x < 4)
# returns True because one of the conditions are true (5 is greater than 3, but 5 is not less than 4)

# Output
True

عملگر NOT

مثال زیر False برمی‌گرداند زیرا عملگر NOT نتیجه را معکوس می‌کند.

# Inuput
x = 5
print(not(x > 3 and x < 10))
# returns False because not is used to reverse the result

# Output
False

عملگرهای شناسایی (Identity)

عملگرهای شناسایی برای مقایسه‌ی آبجکت‌ها استفاده می‌شود. اگر متغیرهای دو طرف عملگر به یک آبجکت که در یک مکان از حافظه است اشاره داشته باشند True برمی‌گرداند.

عملگر IS

True برمی‌گرداند اگر دو متغیر یک آبجکت باشند.

# Inuput
x = ["apple", "banana"]
y = ["apple", "banana"]
z = x

print(x is z)
# returns True because z is the same object as x

print(x is y)
# returns False because x is not the same object as y, even if they have the same content

print(x == y)
# to demonstrate the difference betweeen "is" and "==": this comparison returns True because x is equal to y

# Output
True
False
True

عملگر IS NOT

True برمی‌گرداند اگر دو متغیر یک آبجکت نباشند.

# Inuput
x = ["apple", "banana"]
y = ["apple", "banana"]
z = x

print(x is not z)
# returns False because z is the same object as x

print(x is not y)
# returns True because x is not the same object as y, even if they have the same content

print(x != y)
# to demonstrate the difference betweeen "is not" and "!=": this comparison returns False because x is equal to y

# Output
False
True
False

عملگرهای عضویت (Membership)

عملگرهای عضویت بررسی می‌کنند که آیا رشته‌ موردنظر در آبجکت ارائه شده وجود دارد.

عملگر IN

True برمی‌گرداند اگر رشته مشخص شده در آبجکت وجود داشته باشد.

# Inuput
x = ["apple", "banana"]
print("banana" in x)
# returns True because a sequence with the value "banana" is in the list

# Output
True

عملگر NOT IN

True برمی‌گرداند اگر رشته مشخص شده در آبجکت وجود نداشته باشد.

# Inuput
x = ["apple", "banana"]
print("pineapple" not in x)
# returns True because a sequence with the value "pineapple" is not in the list

# Output
True

عملگرهای بیتی

از عملگرهای بیتی برای عملیات بر روی اعداد باینری استفاده می‌شود.

عملگر &

هر بیت را ۱ تنظیم می‌کند اگر هر دو بیت ۱ باشند.

# Inuput
print(10 &amp; 4)

# Output
0

عملگر |

هر بیت را ۱ تنظیم می‌کند اگر یکی از دو بیت ۱ باشد.

# Inuput
print(10 | 4)

# Output
14

عملگر ^

هر بیت را ۱ تنظیم می‌کند اگر فقط یکی از دو بیت ۱ باشند.

# Inuput
print(10 ^ 4)

# Output
14

عملگر ~

بیت‌ها را معکوس می‌کند.

# Inuput
print(~10)

# Output
-11

عملگر >> (Shift Left)

دنباله‌ای از بیت‌ها را با گذاشتن ۰ در سمت راست، شیفت می‌دهد.

# Inuput
print(5 << 1)
print(5 << 2)

# Output
10
20

عملگر << (Shift Right)

دنباله‌ای از بیت‌ها را با گذاشتن کپی بیت سمت چپ، شیفت می‌دهد.

# Inuput
print(-10 >> 1)
print(-10 >> 2)

# Output
-5
-3

منابع
w3schools.com – Python Operators
Photo by Startup Stock Photos from Pexels

نظر دهید