اعداد در پایتون

سه نوع عددی در پایتون وجود دارد:
int: اعداد صحیح منفی یا مثبت
float: اعداد اعشاری
complex: اعداد مختلط
متغیرها با نوع عدد، زمانی که مقدار عددی را به آن‌ها اختصاص می‌دهید ایجاد می‌شوند.
برای تأیید نوع هر متغیر در پایتون از تابع type استفاده کنید.

# Input
x = 1
y = 2.8
z = 1j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

# Output
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'complex'>

نوع داده int

عدد صحیح مثبت یا منفی، بدون اعشار و با طول نامحدود است.

# Input
x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

# Output
<class 'int'>
<class 'int'>
<class 'int'>

نوع داده float

عدد مثبت یا منفی که حاوی یک یا چند رقم اعشار است.

# Input
x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

# Output
<class 'float'>
<class 'float'>
<class 'float'>

float را می‌توان با نماد علمی e که نشانگر توان ۱۰ می‌باشد نمایش داد.

# Input
x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

# Output
<class 'float'>
<class 'float'>
<class 'float'>

نوع داده complex

در مثال زیر اعداد مختلط با j که بخش موهومی آن می‌باشد نوشته شده است.

# Input
x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))


# Output
<class 'complex'>
<class 'complex'>
<class 'complex'>

تبدیل نوع

با متدهای int, float, complex می‌توانید یک نوع را به نوع دیگر تبدیل کنید.

# Input
# convert from int to float:
x = float(1)

# convert from float to int:
y = int(2.8)

# convert from int to complex:
z = complex(x)

print(x, type(x))
print(y, type(y))
print(z, type(z))

# Output
1.0 <class 'float'>
2 <class 'int'> 
(1+0j) <class 'complex'>

نکته: شما نمی‌توانید نوع عددی complex را به نوع عددی دیگری تبدیل کنید.

عدد تصادفی

پایتون برای ایجاد عدد تصادفی یک تابع ندارد ولی یک ماژول داخلی به اسم random دارد که می‌تواند برای ساختن عدد تصادفی استفاده شود.

# Input
import random

print(random.randrange(1,10))

# Output
8

منابع
w3schools.com – Python Numbers
Photo by Vitaly Vlasov from Pexels

نظر دهید