کاراکترهای Escape

همان‌طور که در نوشته‌ی رشته‌ها در پایتون آموخته ایم، می‌توانید برای درج کاراکترهای غیرقانونی در یک رشته از کاراکتر Escape استفاده کنید.
به عبارت دیگر کاراکترهای Escape با یک بک‌اسلش \ شروع می‌شوند و به دنبال آن کاراکتر دیگری می‌آید و یک رشته را با فرمت خاص نمایش می‌دهد.

Double Quote
“\

# Input
txt = "We are the so-called \"Vikings\" from the north."
print(txt) 
 
# Output
We are the so-called "Vikings" from the north.

Single Quote
‘\

# Input
txt = 'It\'s alright.'
print(txt) 

# Output
It's alright.

Backslash
\\

# Input
txt = "This will insert one \\ (backslash)."
print(txt) 
 
# Output
This will insert one \ (backslash).

New Line
n\

# Input
txt = "Hello\nWorld!"
print(txt)  
 
# Output
Hello
World!

Carriage Return
r\

# Input
txt = "Hello\rWorld!"
print(txt)  
 
# Output
Hello
World!

Tab
t\

# Input
txt = "Hello\tWorld!"
print(txt)  
 
# Output
Hello   World!

Backspace
b\

# Input
# This example erases one character (backspace):
txt = "Hello \bWorld!"
print(txt) 

# Output
HelloWorld!

Octal value
ooo\

# Input
# A backslash followed by three integers will result in a octal value:
txt = "\110\145\154\154\157"
print(txt) 

# Output
Hello

Hex value
xhh\

# Input
# A backslash followed by an 'x' and a hex number represents a hex value:
txt = "\x48\x65\x6c\x6c\x6f"
print(txt) 

# Output
Hello

منابع
w3schools.com – Python String
Photo by Christina Morillo from Pexels

نظر دهید