انواع داده‌‌ها

در برنامه نویسی نوع داده مفهوم مهمی است.
متغیرها می‌توانند داده‌هایی با انواع مختلف را ذخیره کنند.
در پایتون انواع داده‌های زیر به صورت پیش‌فرض در این دسته ها ساخته شده است:

Text Type: str
Numeric Types: int, float, complex
Sequence Types: list, tuple, range
Mapping Type: dict
Set Types: set, frozenset
Boolean Type: bool
Binary Types: bytes, bytearray, memoryview

دریافت نوع داده

با استفاده از تابع type می‌توانید نوع داده هر متغیر را به دست آورید.

# Input
x = 5
print(type(x))

# Output
<class 'int'>

تنظیم نوع داده

در پایتون وقتی مقدار را به متغیر اختصاص می‌دهید نوع داده تنظیم می‌شود.

نوع داده str

# Input
x = "Hello World"

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
Hello World
<class 'str'>

نوع داده int

# Input
x = 20

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
20
<class 'int'>

نوع داده float

# Input
x = 20.5

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
20.5
<class 'float'>

نوع داده complex

# Input
x = 1j

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
lj
<class 'complex'>

نوع داده list

# Input
x = ["apple", "banana", "cherry"]

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
['apple', 'banana', 'cherry']
<class 'list'>

نوع داده tuple

# Input
x = ("apple", "banana", "cherry")

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
('apple', 'banana', 'cherry')
<class 'tuple'>

نوع داده range

# Input
x = range(6)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
range(0, 6)
<class 'range'>

نوع داده dict

# Input
x = {"name" : "John", "age" : 36}

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
{'name': 'John', 'age': 36}
<class 'dict'>

نوع داده set

# Input
x = {"apple", "banana", "cherry"}

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
{'cherry', 'banana', 'apple'}
<class 'set'>

نوع داده frozenset

# Input
x = frozenset({"apple", "banana", "cherry"})

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
frozenset({'banana', 'cherry', 'apple'})
<class 'frozenset'>

نوع داده bool

# Input
x = True

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
True
<class 'bool'>

نوع داده bytes

# Input
x = b"Hello"

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
b'Hello'
<class 'bytes'>

نوع داده bytearray

# Input
x = bytearray(5)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
bytearray(b'\x00\x00\x00\x00\x00')
<class 'bytearray'>

نوع داده memoryview

# Input
x = memoryview(bytes(5))

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
<memory at 0x01368FA0>
<class 'memoryview'>

تنظیم نوع داده خاص

اگر می‌خواهید نوع داده را مشخص کنید می‌توانید از توابع سازنده زیر استفاده کنید.

تابع str

# Input
x = str("Hello World")

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
Hello World
<class 'str'>

تابع int

# Input
x = int(20)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
20
<class 'int'>

تابع float

# Input
x = float(20.5)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
20.5
<class 'float'>

تابع complex

# Input
x = complex(1j)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
lj
<class 'complex'>

تابع list

# Input
x = list(("apple", "banana", "cherry"))

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
['apple', 'banana', 'cherry']
<class 'list'>

تابع tuple

# Input
x = tuple(("apple", "banana", "cherry"))

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
('apple', 'banana', 'cherry')
<class 'tuple'>

تابع range

# Input
x = range(6)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
range(0, 6)
<class 'range'>

تابع dict

# Input
x = dict(name="John", age=36)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
{'name': 'John', 'age': 36}
<class 'dict'>

تابع set

# Input
x = set(("apple", "banana", "cherry"))

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
{'cherry', 'banana', 'apple'}
<class 'set'>

تابع frozenset

# Input
x = frozenset(("apple", "banana", "cherry"))

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
frozenset({'banana', 'cherry', 'apple'})
<class 'frozenset'>

تابع bool

# Input
x = bool(5)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
True
<class 'bool'>

تابع bytes

# Input
x = bytes(5)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
b'\x00\x00\x00\x00\x00'
<class 'bytes'>

تابع bytearray

# Input
x = bytearray(5)

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
bytearray(b'\x00\x00\x00\x00\x00')
<class 'bytearray'>

تابع memoryview

# Input
x = memoryview(bytes(5))

# display x:
print(x)

# display the data type of x:
print(type(x)) 

# Output
<memory at 0x01368FA0>
<class 'memoryview'>

منابع
w3schools.com – Python Data Types
Photo by Negative Space from Pexels

نظر دهید