از کامنت‌ها می‌توان برای توضیح دادن کد پایتون استفاده کرد.
از کامنت‌ها می‌توان برای خوانایی بیشتر کد استفاده کرد.
از کامنت‌ها می‌توان قبل از اجرای کد، هنگام تست کد استفاده کرد.

ایجاد کامنت

کامنت‌ با # شروع می‌شود و پایتون آن‌ها را نادیده می‌گیرد.

# Input
# This is a comment.
print("Hello, World!")

# Output
Hello, World!

کامنت را می‌توان در انتهای یک خط قرار داد. پایتون بقیه‌ی خط را نادیده می‌گیرد.

# Input
print("Hello, World!") # This is a comment

# Output
Hello, World!

همچنین از کامنت‌ها می‌توان برای جلوگیری از اجرای کد پایتون استفاده کرد.

# Input
# print("Hello, World!")
print("Cheers, Mate!")

# Output
Cheers, Mate!

کامنت‌های چند خطی

پایتون Syntax خاصی برای کامنت‌های چند خطی ندارد. برای افزودن یک کامنت چند خطی می‌توانید یک # برای هر خط وارد کنید.

# Input
# This is a comment
# written in
# more than just one line
print("Hello, World!")

# Output
Hello, World!

البته می‌توانید از یک رشته‌ی چند خطی استفاده کنید.
از آنجا که پایتون از رشته‌ای که به متغیر اختصاص داده نشده است، چشم‌پوشی می‌کند، می‌توانید از رشته‌ی چند خطی برای درج کامنت استفاده کنید.

# Input
"""
This is a comment
written in
more than just one line
"""
print("Hello, World!")

# Output
Hello, World!

تا زمانی که رشته به متغیری اختصاص داده نشود، پایتون کد را می‌خواند اما آن را نادیده می‌گیرید و اجرا نمی‌کند.

منابع
w3schools.com – Python Comments
Photo by Fabricio Trujillo from Pexels

نظر دهید