تعیین کردن نوع متغیر

ممکن است بخواهید نوع یک متغیر را تعیین کنید. این کار را می‌توانید با casting انجام دهید. پایتون یک زبان برنامه‌ نویسی شی گرا است و از کلاس‌ها برای تعریف نوع داده‌ها از جمله نوع اولیه آن استفاده می‌کند.
تبدیل نوع داده‌ها در پایتون با استفاده از توابع سازنده زیر انجام می‌شود:

int

تابع سازنده int یک عدد صحیح از عدد صحیح، عدد اعشاری (با رندکردن به سمت پایین) یا یک رشته (که شامل عدد باشد) ایجاد می‌کند.

# Input
x = int(1)   # x will be 1
y = int(2.8) # y will be 2
z = int("3") # z will be 3
print(x, type(x))
print(y, type(y))
print(z, type(z))

# Output
1 <class 'int'>
2 <class 'int'>
3 <class 'int'>

float

تابع سازنده float یک عدد اعشاری از یک عدد صحیح (به آن یک رقم اعشار اضافه می‌کند) یا یک رشته (که شامل عدد باشد) ایجاد می‌کند.

# Input
x = float(1)     # x will be 1.0
y = float(2.8)   # y will be 2.8
z = float("3")   # z will be 3.0
w = float("4.2") # w will be 4.2
print(x, type(x))
print(y, type(y))
print(z, type(z))
print(w, type(w))

# Output
1.0 <class 'float'>
2.8 <class 'float'>
3.0 <class 'float'>
4.2  <class 'float'>

str

تابع سازنده str یک رشته از انواع داده‌ها که شامل رشته‌ها و انواع عددی می‌شود را ایجاد می‌کند.

# Input
x = str("s1") # x will be 's1'
y = str(2)    # y will be '2'
z = str(3.0)  # z will be '3.0'
print(x, type(x))
print(y, type(y))
print(z, type(z))

# Output
s1 <class 'str'>
2 <class 'str'>
3.0 <class 'str'>

منابع
w3schools.com – Python Casting
Photo by Christina Morillo from Pexels

نظر دهید