Boolean یکی از دو مقدار True یا False را نشان می‌دهد.

مقدارهای Boolean

در برنامه‌نویسی اغلب لازم است بدانید که آیا یک عبارت صحیح است یا غلط.
شما می‌توانید در پایتون هر عبارتی را ارزیابی کنید و یکی از دو پاسخ True یا False را دریافت کنید.
وقتی دو مقدار را با هم مقایسه می‌کنید، عبارت ارزیابی می‌شود و پایتون پاسخی از نوع Boolean را برمی‌گرداند.

# Input
print(10 > 9)
print(10 == 9)
print(10 < 9)

# Output
True
False
False

وقتی یک شرط را در عبارت if اجرا کنید، پایتون True یا False را برمی‌گرداند.
مثال زیر یک پیام را بر اساس اینکه آیا شرط True است یا False چاپ می‌کند.

# Input
a = 200
b = 33

if b > a:
  print("b is greater than a")
else:
  print("b is not greater than a")

# Output
b is not greater than a

ارزیابی مقدارها و متغیرها

تابع bool به شما این امکان را می‌دهد هر مقداری را ارزیابی کنید.
مثال زیر یک رشته و یک عدد را ارزیابی می‌کند.

# Input
print(bool("Hello"))
print(bool(15))

# Output
True
True

مثال زیر دو متغیر را ارزیابی می‌کند.

# Input
x = "Hello"
y = 15

print(bool(x))
print(bool(y))

# Output
True
True

تقریباً مقدارها True هستند

تقریباً تمامی مقدارها برابر با True هستند.
هر رشته‌ای به جز رشته‌ی خالی برابر با True است.
هر عددی به جز عدد صفر برابر با True است.
هر list, set, tuple, dictionary به جز موارد خالی برابر با True هستند.
مقدار True برابر با True است.

# Input
print(bool("abc"))
print(bool(123))
print(bool(["apple", "cherry", "banana"]))

# Output
True
True
True

بعضی از مقدارها False هستند

در حقیقت مقدارهای زیادی وجود ندارند که ارزیابی آن‌ها False باشد.
هر نوع داده‌ای با مقدار خالی برابر با False است.
مقدار None و False برابر با False است.
عدد صفر برابر با False است.

# Input
print(bool(False))
print(bool(None))
print(bool(0))
print(bool(""))
print(bool(()))
print(bool([]))
print(bool({}))

# Output
False
False
False
False
False
False
False

اگر یک شی داشته باشید که از کلاسی با متد __len__ ساخته شده باشد و آن متد مقدار صفر یا False را برگرداند، شی برابر با False است.

# Input
class myclass():
  def __len__(self):
    return 0

myobj = myclass()
print(bool(myobj))

# Output
False

تابع‌ها می‌توانند مقدار Boolean برگردانند

شما می‌توانید تابع‌هایی ایجاد کنید که یک مقدار Boolean را برگردانند.

# Input
def myFunction() :
  return True

print(myFunction())

# Output
True

شما می‌توانید بر اساس اینکه تابع True یا False برمی‌گرداند، کدی را اجرا کنید.
مثال زیر عبارت !YES را چاپ می‌کند اگر تابع True برگرداند، در غیر این‌صورت عبارت !NO را چاپ می‌کند.

# Input
def myFunction() :
  return True

if myFunction():
  print("YES!")
else:
  print("NO!")

# Output
YES!

پایتون دارای بسیاری از توابع داخلی است که یک مقدار Boolean را برمی‌گرداند.
مانند تابع isinstance که تعیین می‌کند آیا مقدار مشخص شده از نوع ‌داده‌ی خاص است یا خیر. در صورتی که از آن نوع داده بود True و در غیر این‌صورت False برمی‌گرداند.

# Input
x = 200
print(isinstance(x, int))

# Output
True

منابع
w3schools.com – Python Booleans
Photo by Startup Stock Photos from Pexels

نظر دهید